گروه ختم قرآن

عباس پاک عقیده

عباس پاک عقیده

میزان مشارکت

49


تعداد ختم ها :

صلوات: 6,820 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 2000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 1000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 12 تا انتهای صفحه 12 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 5 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 4 را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 1000 صلوات را تقبل کرد