گروه ختم قرآن

قرائت ختم قرآن هدیه به مرحوم حسین عرب نصرآبادی

قرائت ختم قرآن هدیه به مرحوم حسین عرب نصرآبادی

میزان مشارکت

30


تعداد ختم ها :

صلوات: 1,120 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
و. بشیری جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 5 را تقبل کرد
و. بشیری جزء 4 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 3 را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 56 تا انتهای صفحه 509 (454 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد