گروه ختم قرآن

ختم قرآن آنلاین شادروان محمد طحان پسر

ختم قرآن آنلاین شادروان محمد طحان پسر

میزان مشارکت

47


تعداد ختم ها :

صلوات: 2,220 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 1

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 400 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 5 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 4 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 13 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 27 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 26 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 25 را تقبل کرد