گروه ختم قرآن

الهام محمدی

الهام محمدی

میزان مشارکت

23


تعداد ختم ها :

صلوات: 6,960 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 5000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر میهمان 100 صلوات را تقبل کرد
Raz Raz جزء 3 را تقبل کرد
Raz Raz جزء 2 را تقبل کرد
Raz Raz 500 صلوات را تقبل کرد
Raz Raz جزء 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
0936***6066 500 صلوات را تقبل کرد
0936***6066 جزء 5 را تقبل کرد