گروه ختم قرآن

ختم قران سیده مبینا صالحی دارابی

ختم قران سیده مبینا صالحی دارابی

میزان مشارکت

83


تعداد ختم ها :

صلوات: 15,260 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 1

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 40 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 3 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 66 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 65 را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 400 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 20 را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد