گروه ختم قرآن

شادی روح مادر عزیزم زهرا سرداری

شادی روح مادر عزیزم زهرا سرداری

میزان مشارکت

142


تعداد ختم ها :

صلوات: 9,300 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 4

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 300 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 300 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 29 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 28 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 27 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 26 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 25 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 24 را تقبل کرد