گروه ختم قرآن

ختم قرآن جهت حاج علینقی محمد زالی

ختم قرآن جهت حاج علینقی محمد زالی

میزان مشارکت

14


تعداد ختم ها :

صلوات: 460 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان 60 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 28 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 29 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 28 را تقبل کرد
کاربر مهمان 140 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 200 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 7 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 3 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد