گروه ختم قرآن

هدیه به روح شادروان تقی تاراسی منفرد

هدیه به روح شادروان تقی تاراسی منفرد

میزان مشارکت

4


تعداد ختم ها :

صلوات: 500 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 8 تا انتهای صفحه 8 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 7 (7 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 400 صلوات را تقبل کرد