گروه ختم قرآن

ختم قران برای عبدالکریم نقی زاده فرزندجبار

ختم قران برای عبدالکریم نقی زاده فرزندجبار

میزان مشارکت

27


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 22 را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 180 تا انتهای صفحه 235 (56 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 6 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 25 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 17 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 26 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 17 را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 179 تا انتهای صفحه 179 (1 صفحه) را تقبل کرد