گروه ختم قرآن

شادروان مرحومه پوران دخت متقی

شادروان مرحومه پوران دخت متقی

میزان مشارکت

136


تعداد ختم ها :

صلوات: 17,420 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 1

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 200 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 25 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 15 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 14 را تقبل کرد
کاربر مهمان 1000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 13 را تقبل کرد
کاربر مهمان 200 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 12 را تقبل کرد
کاربر مهمان 300 صلوات را تقبل کرد