گروه ختم قرآن

ختم قرآن وصلوات هدیه به روح مرحوم حاج احمداسدی

ختم قرآن وصلوات هدیه به روح مرحوم حاج احمداسدی

میزان مشارکت

23


تعداد ختم ها :

صلوات: 5,420 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 600 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 7 را تقبل کرد
کاربر مهمان 740 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 60 صلوات را تقبل کرد
وحید ضربی زاده 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 20 (20 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد