گروه ختم قرآن

مرحومه رحیمه اکبری

مرحومه رحیمه اکبری

میزان مشارکت

5


تعداد ختم ها :

صلوات: 3,120 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 3 تا انتهای صفحه 4 (2 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 2 (2 صفحه) را تقبل کرد
رحیمه اکبری 3000 صلوات را تقبل کرد