گروه ختم قرآن

گروه ختم قرآن مرحومه بهاره کاظمی

گروه ختم قرآن مرحومه بهاره کاظمی

میزان مشارکت

13


تعداد ختم ها :

صلوات: 11,360 صفحه خوانی: 1 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 1000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 604 (604 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان 5000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 5000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 60 صلوات را تقبل کرد