گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای شادی روح سردار شهید رشید اسلام حاج محمدرضا مدحی

ختم قرآن برای شادی روح سردار شهید رشید اسلام حاج محمدرضا مدحی

میزان مشارکت

18


تعداد ختم ها :

صلوات: 10,840 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 27 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 20 را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 6 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان 320 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 5 را تقبل کرد
سمانه مدحی جزء 29 را تقبل کرد