گروه ختم قرآن

ختم قرآن جهت شادی روح مرحوم مغفور آقای احمد (عمادی) فرزند عبدالمجید

ختم قرآن جهت شادی روح مرحوم مغفور آقای احمد (عمادی) فرزند عبدالمجید

میزان مشارکت

122


تعداد ختم ها :

صلوات: 13,400 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 3

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 22 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 19 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 18 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 14 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 13 را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 26 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 24 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 23 را تقبل کرد