گروه ختم قرآن

به یاد مرحومه پروین پنجی

به یاد مرحومه پروین پنجی

میزان مشارکت

2


تعداد ختم ها :

صلوات: 20 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
ا ا جزء 1 را تقبل کرد
ا ا 20 صلوات را تقبل کرد