گروه ختم قرآن

ختم قرآن مجازی برای شادی روح مهندس سید کاظم موسوی

ختم قرآن مجازی برای شادی روح مهندس سید کاظم موسوی

میزان مشارکت

213


تعداد ختم ها :

صلوات: 40,440 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 4

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 200 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 19 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 18 را تقبل کرد