گروه ختم قرآن

ختم قرآن به نیت مرحومه زهرا اعمی منفرد

ختم قرآن به نیت مرحومه زهرا اعمی منفرد

میزان مشارکت

120


تعداد ختم ها :

صلوات: 6,120 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 2

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 13 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 16 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان 1000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 27 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 28 را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 10 تا انتهای صفحه 10 (1 صفحه) را تقبل کرد