گروه ختم قرآن

شادی روح مهندس علیرضا دانش

شادی روح مهندس علیرضا دانش

میزان مشارکت

9


تعداد ختم ها :

صلوات: 340 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 60 صلوات را تقبل کرد
0920***1351 حزب 1 را تقبل کرد