گروه ختم قرآن

ختم قرآن هدیه به روح حاج حسین اسدی

ختم قرآن هدیه به روح حاج حسین اسدی

میزان مشارکت

58


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 1

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
مریم قهرمانی جزء 3 را تقبل کرد
مریم قهرمانی جزء 20 را تقبل کرد
مریم قهرمانی جزء 24 را تقبل کرد
مریم قهرمانی جزء 23 را تقبل کرد
مریم قهرمانی جزء 22 را تقبل کرد
مریم قهرمانی جزء 25 را تقبل کرد
مریم قهرمانی جزء 27 را تقبل کرد
مریم قهرمانی جزء 21 را تقبل کرد
مریم قهرمانی جزء 19 را تقبل کرد
مریم قهرمانی جزء 20 را تقبل کرد