گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای مرحوم ابراهیم ثابت

ختم قرآن برای مرحوم ابراهیم ثابت

میزان مشارکت

100


تعداد ختم ها :

صلوات: 7,960 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 13 را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 300 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 26 را تقبل کرد
کاربر مهمان 60 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد