گروه ختم قرآن

ختم قرآن

ختم قرآن

میزان مشارکت

3


تعداد ختم ها :

صلوات: 20 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
0917***0648 از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 1 (1 صفحه) را تقبل کرد
0917***0648 20 صلوات را تقبل کرد
0917***0648 حزب 1 را تقبل کرد