گروه ختم قرآن

ختم قرآن مجازی

ختم قرآن مجازی

میزان مشارکت

5


تعداد ختم ها :

صلوات: 5,000 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
زهره صفائی جزء 1 را تقبل کرد
زهره صفائی از ابتدای صفحه 149 تا انتهای صفحه 234 (86 صفحه) را تقبل کرد
زهره صفائی از ابتدای صفحه 63 تا انتهای صفحه 148 (86 صفحه) را تقبل کرد
زهره صفائی 5000 صلوات را تقبل کرد
زهره صفائی از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 62 (62 صفحه) را تقبل کرد