گروه ختم قرآن

ختم قران برای خدیجه شهنازی

ختم قران برای خدیجه شهنازی

میزان مشارکت

13


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
الینا خاک وطن جزء 10 را تقبل کرد
الینا خاک وطن جزء 5 را تقبل کرد
الینا خاک وطن جزء 29 را تقبل کرد
الینا خاک وطن جزء 30 را تقبل کرد
الینا خاک وطن جزء 13 را تقبل کرد
الینا خاک وطن جزء 9 را تقبل کرد
الینا خاک وطن جزء 8 را تقبل کرد
الینا خاک وطن جزء 7 را تقبل کرد
الینا خاک وطن جزء 6 را تقبل کرد
الینا خاک وطن جزء 3 را تقبل کرد