گروه ختم قرآن

ختم قرآن هدیه به مرحومه زکیه جوادیان (ام علی)

ختم قرآن هدیه به مرحومه زکیه جوادیان (ام علی)

میزان مشارکت

8


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان حزب 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 1 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 17 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 16 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 7 را تقبل کرد
اسما جهان بين جزء 30 را تقبل کرد