گروه ختم قرآن

مجلس ختم شادروان مرحومه زینب عباسی

مجلس ختم شادروان مرحومه زینب عباسی

میزان مشارکت

23


تعداد ختم ها :

صلوات: 3,940 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 21 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 19 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 15 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 5 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 4 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 1020 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 3 تا انتهای صفحه 4 (2 صفحه) را تقبل کرد