گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای مرحومه صدیقه شخص سلیم

ختم قرآن برای مرحومه صدیقه شخص سلیم

میزان مشارکت

4


تعداد ختم ها :

صلوات: 20 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
امیر شخص سلیم جزء 4 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 5 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 4 را تقبل کرد