گروه ختم قرآن

هدیه به روح شادروان مرتضی استاد کریم مقنی باشی

هدیه به روح شادروان مرتضی استاد کریم مقنی باشی

میزان مشارکت

62


تعداد ختم ها :

صلوات: 3,800 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 1

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان حزب 11 را تقبل کرد
کاربر مهمان 200 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 22 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 21 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 12 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 25 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 24 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 20 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 19 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 18 را تقبل کرد