گروه ختم قرآن

ختم قرآن جهت شادی روح حاج قربانعلی غفرانی

ختم قرآن جهت شادی روح حاج قربانعلی غفرانی

میزان مشارکت

247


تعداد ختم ها :

صلوات: 11,180 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 6

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 29 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 28 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 27 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 26 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 25 را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 220 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 24 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 23 را تقبل کرد