گروه ختم قرآن

ختم قرآن جهت شادی روح حاج قربانعلی غفرانی

ختم قرآن جهت شادی روح حاج قربانعلی غفرانی

میزان مشارکت

240


تعداد ختم ها :

صلوات: 10,680 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 5

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 220 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 24 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 23 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 22 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 21 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 20 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 19 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 18 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 17 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 16 را تقبل کرد