گروه ختم قرآن

ختم قرآن اموات

ختم قرآن اموات

میزان مشارکت

17


تعداد ختم ها :

صلوات: 1,240 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 2 (2 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 200 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 300 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 23 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 25 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد