گروه ختم قرآن

ختم قران به نیت مرحوم محمد افروز

ختم قران به نیت مرحوم محمد افروز

میزان مشارکت

15


تعداد ختم ها :

صلوات: 1,160 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
غریب آشنا 400 صلوات را تقبل کرد
غریب آشنا حزب 24 را تقبل کرد
غریب آشنا حزب 23 را تقبل کرد
کاربر مهمان 60 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 300 صلوات را تقبل کرد