گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای شادروان مرحوم قربانعلی مهدی زاده مژدهی

ختم قرآن برای شادروان مرحوم قربانعلی مهدی زاده مژدهی

میزان مشارکت

562


تعداد ختم ها :

صلوات: 56,000 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 10

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 300 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 200 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 5 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 17 را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 26 را تقبل کرد
کاربر مهمان 160 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 4 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد