گروه ختم قرآن

ختم قرآن جهت شادروان مرحومه مغفوره فاطمه باقریان سرشوری

ختم قرآن جهت شادروان مرحومه مغفوره فاطمه باقریان سرشوری

میزان مشارکت

30


تعداد ختم ها :

صلوات: 1,560 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 7 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 6 را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 7 تا انتهای صفحه 8 (2 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 6 تا انتهای صفحه 6 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 7 را تقبل کرد
کاربر مهمان 200 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 7 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 7 را تقبل کرد