گروه ختم قرآن

ناخدا حیدر جلالی

ناخدا حیدر جلالی

میزان مشارکت

3


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
0917***2182 حزب 1 را تقبل کرد
0917***2182 جزء 1 را تقبل کرد