گروه ختم قرآن

ختم قران برای مرحومه رقیه محمد حسینی

ختم قران برای مرحومه رقیه محمد حسینی

میزان مشارکت

41


تعداد ختم ها :

صلوات: 3,220 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 180 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 180 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 700 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 5 تا انتهای صفحه 5 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 6 را تقبل کرد