گروه ختم قرآن

گروه ختم اذکار به نیابت از اموات

گروه ختم اذکار به نیابت از اموات

میزان مشارکت

8


تعداد ختم ها :

صلوات: 5,100 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 17 را تقبل کرد
حاج علیرضا پورمهاباد جزء 1 را تقبل کرد
حاج علیرضا پورمهاباد 5000 صلوات را تقبل کرد