گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای شادی روح مجید محمدی ناصر (ناصری)

ختم قرآن برای شادی روح مجید محمدی ناصر (ناصری)

میزان مشارکت

17


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 13 تا انتهای صفحه 13 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 12 تا انتهای صفحه 12 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 4 را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 7 تا انتهای صفحه 11 (5 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 2 را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 6 تا انتهای صفحه 6 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 4 تا انتهای صفحه 5 (2 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 5 را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 3 تا انتهای صفحه 3 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 8 را تقبل کرد