گروه ختم قرآن

یادبود دکتر بتول محمود صالحی

یادبود دکتر بتول محمود صالحی

میزان مشارکت

26


تعداد ختم ها :

صلوات: 4,360 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 240 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 2000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 5 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد