گروه ختم قرآن

عزیزان از دست رفته

عزیزان از دست رفته

میزان مشارکت

4


تعداد ختم ها :

صلوات: 10,000 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 5000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 5000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 120 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد