گروه ختم قرآن

ختم قرآن شادی روح مرحوم جمشید محمدی

ختم قرآن شادی روح مرحوم جمشید محمدی

میزان مشارکت

8


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 6 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 5 را تقبل کرد
رقیه اکبری جزء 4 را تقبل کرد
رقیه اکبری جزء 2 را تقبل کرد
رقیه اکبری جزء 1 را تقبل کرد
رقیه اکبری جزء 1 را تقبل کرد
رقیه اکبری جزء 3 را تقبل کرد
رقیه اکبری جزء 3 را تقبل کرد