گروه ختم قرآن

ختم قرآن کریم

ختم قرآن کریم

میزان مشارکت

7


تعداد ختم ها :

صلوات: 1,300 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 380 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 300 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 120 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد