گروه ختم قرآن

ختم قرآن برای شادی روح مرحومه خانم خدیجه احمدی

ختم قرآن برای شادی روح مرحومه خانم خدیجه احمدی

میزان مشارکت

66


تعداد ختم ها :

صلوات: 3,700 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 1

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 29 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 25 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 24 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 26 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 29 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 13 را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 28 را تقبل کرد