گروه ختم قرآن

ختم قرآن به نیت دومین سالگرد شهید مدافع سلامت مرتضی جعفری

ختم قرآن به نیت دومین سالگرد شهید مدافع سلامت مرتضی جعفری

میزان مشارکت

52


تعداد ختم ها :

صلوات: 1,380 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 21 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 25 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 22 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 27 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 18 را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 200 صلوات را تقبل کرد