گروه ختم قرآن

سالگرد بابا

سالگرد بابا

میزان مشارکت

21


تعداد ختم ها :

صلوات: 680 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 7 را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 6 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 5 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 4 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 7 تا انتهای صفحه 7 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 3 را تقبل کرد