گروه ختم قرآن

ختم قرآن تقدیم به روح حاج علی باقری

ختم قرآن تقدیم به روح حاج علی باقری

میزان مشارکت

22


تعداد ختم ها :

صلوات: 4,560 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 6 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 5 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 29 را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 4 تا انتهای صفحه 4 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 4 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 3 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 27 را تقبل کرد