گروه ختم قرآن

به یاد شادروان ابوالقاسم شریف نیا

به یاد شادروان ابوالقاسم شریف نیا

میزان مشارکت

6


تعداد ختم ها :

صلوات: 1,300 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 25 را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان حزب 120 را تقبل کرد
کاربر مهمان 1000 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 200 صلوات را تقبل کرد