گروه ختم قرآن

ختم قرآن

ختم قرآن

میزان مشارکت

8


تعداد ختم ها :

صلوات: 180 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 4 تا انتهای صفحه 4 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان 180 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 3 تا انتهای صفحه 3 (1 صفحه) را تقبل کرد
کاربر مهمان از ابتدای صفحه 2 تا انتهای صفحه 2 (1 صفحه) را تقبل کرد
معصومه آقامحمدی جزء 1 را تقبل کرد
معصومه آقامحمدی حزب 1 را تقبل کرد
0930***7618 از ابتدای صفحه 1 تا انتهای صفحه 1 (1 صفحه) را تقبل کرد
0930***7618 جزء 1 را تقبل کرد