گروه ختم قرآن

ختم قرآن جهت شادی روح آقای داود محمدی رهی

ختم قرآن جهت شادی روح آقای داود محمدی رهی

میزان مشارکت

103


تعداد ختم ها :

صلوات: 13,240 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 200 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 400 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 26 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 16 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 13 را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 20 صلوات را تقبل کرد