گروه ختم قرآن

به یاد کبری رضائیان

به یاد کبری رضائیان

میزان مشارکت

8


تعداد ختم ها :

صلوات: 2,440 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
کاربر مهمان 120 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 1200 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 30 را تقبل کرد
کاربر مهمان جزء 1 را تقبل کرد
کاربر مهمان 500 صلوات را تقبل کرد
کاربر مهمان 100 صلوات را تقبل کرد
M N 20 صلوات را تقبل کرد