گروه ختم قرآن

ختم قرآن کریم برای شادی روح همکار عزیزمان مرحوم رضا علی لیوانی

ختم قرآن کریم برای شادی روح همکار عزیزمان مرحوم رضا علی لیوانی

میزان مشارکت

1


تعداد ختم ها :

صلوات: 0 صفحه خوانی: 0 حزب خوانی: 0 جزء خوانی: 0

طرح مورد نظر را انتخاب کنید

فعالیت های انجام شده

این گروه را به اشتراک بگذارید
0911***8524 جزء 23 را تقبل کرد